Изпълнение на проект „Разработка на нов тип дифракционен оптичен елемент“

Демакс Холограми АД е една от водещите фирми в изработката на холографски защитни елементи. Във връзка с изпълнение на проект № BG16RFOP002-1.005-0077, „Разработка на нов тип дифракционен оптичен елемент“, ДЕМАКС – ХОЛОГРАМИ АД търси да наеме:

  • Оператор печатарска машина, код по НКПД 73222024 – 1 позиция

              Образование и квалификация:
Минимум средно техническо образование
Минимум 2г. работа в производство, поддръжка или изследване на оптични и/или химически продукти

Задължения и отговорности по проекта:
Обработка на носещото фолио с корона;
Нанасяне разделящ слой на фолиото;
Нанасяне лак за печат на носещо фолио;
Печат на релефа на НСДОЕ върху фолио;
Втвърдяване на лака с формирания микрорелеф;
Изпаряване на метални и диелектрични оптически слоеве върху релефа на НСДОЕ;
Нанасяне на лепило;
Нанасяне на маска за деметализация;
Деметализация;
Щанциране;
Нанасяне на НСДОЕ върху защитаван обект

Заетост: 4-часов трудов договор
Месторабота: гр. София
CV и документи, доказващи образование и квалификация  се представят на адрес: гр. София, ГОРУБЛЯНЕ, УЛ. АБАГАР, номер 16 в срок до 16.00 часа на 30.04.2019.
Вашата кандидатура ще бъде разгледана конфиденциално, при спазване на изискванията на ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати, за да проведем интервю за работа.

CategoriesEU

Upcoming Events