Разработка на нов тип дифракционен оптичен елемент

На 15.05.2020. от 11.00 часа ще се проведе публична среща с цел оповестяване дейностите по проект  BG16RFOP002-1.005-0077, „Разработка на нов тип дифракционен оптичен елемент “

Бенефициент: ДЕМАКС – ХОЛОГРАМИ АД

Място на събитието: гр.София, бул. Цариградско Шосе 117А, конферентна зала ДЕМАКС – ХОЛОГРАМИ АД

Важно: Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България и мерките за ограничаване на разпространението на COVID-19 , на присъстващите ще бъдат осигурени лични предпазни средства, както и ще бъде осигурено необходимото разстояние между тях. Ще бъдат предприети всички мерки за осигуряване безопастността на присъстващите.

Разработка на нов тип дифракционен оптичен елемент

На 4.05.2020. от 11.00 часа ще се проведе публична среща с цел оповестяване дейностите по проект  BG16RFOP002-1.005-0077, „Разработка на нов тип дифракционен оптичен елемент “

Бенефициент: ДЕМАКС – ХОЛОГРАМИ АД

Място на събитието: гр.София, бул. Цариградско Шосе 117А, конферентна зала ДЕМАКС – ХОЛОГРАМИ АД

Важно: Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България и мерките за ограничаване на разпространението на COVID-19 , на присъстващите ще бъдат осигурени лични предпазни средства, както и ще бъде осигурено необходимото разстояние между тях. Ще бъдат предприети всички мерки за осигуряване безопастността на присъстващите.

Разработване на продуктови и производствени иновации

Обобщение на проекта
Целта на проекта е разработка на нов тип дифракционен оптичен елемент с повишени защитни свойства и естетически характеристики, който ще формира изображение с неспектрални цветове – неспектрален дифракционен оптичен елемент (НСДОЕ). Той ще съдържа различни признаци за триетапна идентификация: визуална, експертна и автоматична. Елементът може да бъде влаган както за подобряване на дизайна на продукти, така и като надежден защитен елемент. След допълнителни разработки е възможно елементът да бъде използван и в телекомуникациите.
Цели
За да бъде изпълнена основната цел на проектното предложение е необходимо да бъдат постигнати следните специфични цели: 1. Успешна разработка на нов дифракционен оптичен елемент 2. Определяне на факторите, моделите, параметрите и характеристиките, влияещи върху разработката на новия оптичен елемент и извеждане на основните параметри на работа посредством разработка на детайлни математически модели от експерти на дружеството 3. Изследване на материали за запис на микрорелефи с електронно-лъчева литография и подбор на режим на тяхната обработка, осигуряващи възможност за качествена защита срещу фалшифициране, разнообразен дизайн и триетапна идентификация 4. Получаване на оригинала на НСДОЕ с изчисления микрорелеф. 5. Създаване и изследване на прототипи на краен продукт – холограмен стикер с три ефекта и получаване на ефектите върху фолио за топъл печат 6. Осигуряване на техническа обезпеченост за самостоятелно разработване и тестване на иновацията 7. Осигуряване на заетост за 24 месеца на 20 човека квалифициран персонал 8. Осигуряване на необходимите материали и консумативи за осъществяване на научните изследвания 9. Осигуряване на условия и оборудване за научните изследвания

Съфинансиране
Благодарение на процедура BG16RFOP002-1.005 “Разработване на продуктови и производствени иновации“ по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, Демакс Холограми ще получи 49,89% съфинансиране по проекта, с което неговия обхват, цели и резултати са значително увеличени от първоначалните планирани. Обща стойност: 1 973 627.38 лв., от които 989 013.69 лв. безвъзмездна финансова  помощ, както следва  840 661.61 лв. европейско и  148 352.08 лв. национално съфинансиране. Благодарение на допълнителните средства, вярваме че крайните резултатите ще бъдат много по-значими на световно ниво и ще допринесат за развитието на българския бизнес и позицията му на световни пазари.
Начало: 16.05.2018 г.
Край: 16.05.2020 г.

Изпълнение на проект „Разработка на нов тип дифракционен оптичен елемент“

Демакс Холограми АД е една от водещите фирми в изработката на холографски защитни елементи. Във връзка с изпълнение на проект № BG16RFOP002-1.005-0077, „Разработка на нов тип дифракционен оптичен елемент“, ДЕМАКС – ХОЛОГРАМИ АД търси да наеме:

  • Оператор печатарска машина, код по НКПД 73222024 – 1 позиция

              Образование и квалификация:
Минимум средно техническо образование
Минимум 2г. работа в производство, поддръжка или изследване на оптични и/или химически продукти

Задължения и отговорности по проекта:
Обработка на носещото фолио с корона;
Нанасяне разделящ слой на фолиото;
Нанасяне лак за печат на носещо фолио;
Печат на релефа на НСДОЕ върху фолио;
Втвърдяване на лака с формирания микрорелеф;
Изпаряване на метални и диелектрични оптически слоеве върху релефа на НСДОЕ;
Нанасяне на лепило;
Нанасяне на маска за деметализация;
Деметализация;
Щанциране;
Нанасяне на НСДОЕ върху защитаван обект

Заетост: 4-часов трудов договор
Месторабота: гр. София
CV и документи, доказващи образование и квалификация  се представят на адрес: гр. София, ГОРУБЛЯНЕ, УЛ. АБАГАР, номер 16 в срок до 16.00 часа на 30.04.2019.
Вашата кандидатура ще бъде разгледана конфиденциално, при спазване на изискванията на ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати, за да проведем интервю за работа.

Доставка на материали и консумативи

Във връзка с изпълнението на дейности по проект BG16RFOP002-1.005-0077, Демакс Холограми обявява поръчка за доставка на материали и консумативи, както следва: полимерна основа за електронно лъчева литография, проявител, електролит, никел, лепило топъл печат, метализирани ПET фолиа, лак.

Допълнителна информация от всички потенциални доставчици може да бъде намерена на страниците на Единния информационен портал на Структурните фондове на ЕС (www.eufunds.bg), Демакс Холограми АД (www.demax-holograms.com и www.demax.bg ).

Краен срок за получаване на оферти 05.12.2018

Оперативна програма “Иновации и конкурентноспособност”

Демакс-Холограми АД бе класиран на 8-мо място по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“, Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 със своето проектно предложение BG16RFOP002-1.005-0077 „Разработка на нов тип дифракционен оптичен елемент“ и след сключване на договор започна с изпълнението на заложените дейности по проекта.
С оглед на планираните дейности в проектното предложение, Демакс-Холограми АД търси допълнителен персонал за периода на проекта. Дружеството е публикувало обява в jobs.bg, като всички заинтересувани кандидати могат да кандидатстват там или на място в централата на фирмата в кв. Горубляне, ул. Абагар 16. Всички кандидати следва да предоставят CV и необходимите документи за доказване на опит и квалификация.

ДЕМАКС – ХОЛОГРАМИ АД търси да наеме:

Оператор печатарска машина, код по НКПД 73222024 – 1 позиция

https://www.jobs.bg/job/4477108

Upcoming Events