Оперативна програма “Иновации и конкурентноспособност”

Демакс-Холограми АД бе класиран на 8-мо място по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“, Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 със своето проектно предложение BG16RFOP002-1.005-0077 „Разработка на нов тип дифракционен оптичен елемент“ и след сключване на договор започна с изпълнението на заложените дейности по проекта.
С оглед на планираните дейности в проектното предложение, Демакс-Холограми АД търси допълнителен персонал за периода на проекта. Дружеството е публикувало обява в jobs.bg, като всички заинтересувани кандидати могат да кандидатстват там или на място в централата на фирмата в кв. Горубляне, ул. Абагар 16. Всички кандидати следва да предоставят CV и необходимите документи за доказване на опит и квалификация.

ДЕМАКС – ХОЛОГРАМИ АД търси да наеме:

Оператор печатарска машина, код по НКПД 73222024 – 1 позиция

https://www.jobs.bg/job/4477108

CategoriesEU