Разработване на продуктови и производствени иновации

Обобщение на проекта
Целта на проекта е разработка на нов тип дифракционен оптичен елемент с повишени защитни свойства и естетически характеристики, който ще формира изображение с неспектрални цветове – неспектрален дифракционен оптичен елемент (НСДОЕ). Той ще съдържа различни признаци за триетапна идентификация: визуална, експертна и автоматична. Елементът може да бъде влаган както за подобряване на дизайна на продукти, така и като надежден защитен елемент. След допълнителни разработки е възможно елементът да бъде използван и в телекомуникациите.
Цели
За да бъде изпълнена основната цел на проектното предложение е необходимо да бъдат постигнати следните специфични цели: 1. Успешна разработка на нов дифракционен оптичен елемент 2. Определяне на факторите, моделите, параметрите и характеристиките, влияещи върху разработката на новия оптичен елемент и извеждане на основните параметри на работа посредством разработка на детайлни математически модели от експерти на дружеството 3. Изследване на материали за запис на микрорелефи с електронно-лъчева литография и подбор на режим на тяхната обработка, осигуряващи възможност за качествена защита срещу фалшифициране, разнообразен дизайн и триетапна идентификация 4. Получаване на оригинала на НСДОЕ с изчисления микрорелеф. 5. Създаване и изследване на прототипи на краен продукт – холограмен стикер с три ефекта и получаване на ефектите върху фолио за топъл печат 6. Осигуряване на техническа обезпеченост за самостоятелно разработване и тестване на иновацията 7. Осигуряване на заетост за 24 месеца на 20 човека квалифициран персонал 8. Осигуряване на необходимите материали и консумативи за осъществяване на научните изследвания 9. Осигуряване на условия и оборудване за научните изследвания

Съфинансиране
Благодарение на процедура BG16RFOP002-1.005 “Разработване на продуктови и производствени иновации“ по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, Демакс Холограми ще получи 49,89% съфинансиране по проекта, с което неговия обхват, цели и резултати са значително увеличени от първоначалните планирани. Обща стойност: 1 973 627.38 лв., от които 989 013.69 лв. безвъзмездна финансова  помощ, както следва  840 661.61 лв. европейско и  148 352.08 лв. национално съфинансиране. Благодарение на допълнителните средства, вярваме че крайните резултатите ще бъдат много по-значими на световно ниво и ще допринесат за развитието на българския бизнес и позицията му на световни пазари.
Начало: 16.05.2018 г.
Край: 16.05.2020 г.

CategoriesEU

Upcoming Events